Roczny program pracy przedszkola

 

PLAN PRACY SAMORZADOWEGO  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Statut przedszkola

 

PLAN OPRACOWANY ZOSTAŁ W OPARCIU O:

wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,

diagnozę potrzeb i zainteresowań,

treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

treści podstawy programowej

oraz

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wspieranie dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 

Zadaniem placówki jest troska o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój wychowanków.

Cele do zrealizowania: Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji

 

Główne zadania na rok szkolny 2014/2015:

 

1. „Bezpieczny na co dzień” Znajomość zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci

2. „My i ekologia, czyli przyroda wokół nas” – Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców

3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka - Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizacja pracy z dziećmi.

ZADANIE I„Bezpieczny na co dzień”

 

Cele główne:

znajomość zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci

przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo

Zadanie - sposoby i środki realizacji

Osoba odpowiedzialna

Terminrealizacji

BEZPIECZNY W PRZEDSZKOLU

1. „Bezpieczne przedszkole”- zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć mających na celu przypomnienie i wprowadzenie zasad bezpiecznego poruszania się w przedszkolu, bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, wdrażanie do bezpiecznych kontaktów z rówieśnikami .

Wychowawcy

wszystkich  grup

IX

2. Zapoznanie rodziców z programem, celowością jego realizacji w przedszkolu, uświadomienie konieczności ujednolicania oddziaływań z zakresu bezpieczeństwa, zwrócenie uwagi na przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola tylko przez osoby dorosłe, odpowiedzialne, trzeźwe, podpisanie upoważnień, zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa (zebranie z rodzicami)

Wychowawcy

wszystkich  grup

IX

3. Zabezpieczenie ogrodu przed osobami obcymi i  zwierzętami.

4. Systematyczna kontrola sprzętu i urządzeń na terenie budynku i placu zabaw

Personel obsługi i pracownicy niepedagogiczni

w ciągu całego roku

5. Wprowadzenie w grupach kodeksu dobrego zachowania

Wychowawcy

wszystkich  grup

IX

6. Zapraszanie teatrzyków objazdowych traktujących o potrzebie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

K. Pettka

w ciągu całego roku

7. Przeprowadzenie cyklu zajęć z wykorzystaniem słuchowisk z płyty CD „Tosia uczy i ostrzega”

nauczycielki  wszystkich grup

w ciągu całego roku

8. „Uczymy się pomagać i ratować” –nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy- zajęcia praktyczne pod okiem instruktora.

nauczycielki wszystkich  grup

9. Zorganizowanie i przeprowadzenie międzygrupowego konkursu „Bezpieczny przedszkolak” z udziałem przedstawiciela Komisariatu Policji

L. Chwała,

B. Szmaglińska

V

BEZPIECZNY NA DRODZE

1. 1.„Droga do przedszkola”- zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć mających na celu- naukę zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, -bezpiecznego zachowania podczas spacerów i wycieczek, -znajomość numerów

2.

nauczycielki wszystkich  grup

nauczycielki wszystkich

IX

2.Spotkanie z Policjantem –bezpieczne przejście przez ulicę, wycieczka na przejście dla pieszych, pogadanka

grup

w ciągu całego roku

3.Bezpieczne zachowanie podczas spacerów i wycieczek, wyrabianie umiejętności chodzenia w parach, zwartą grupą

BEZPIECZNY W DOMU

1.„Nie otwieraj drzwi” – zorganizowanie pogadanek zainspirowanych

wysłuchaną piosenką, nauka piosenki

nauczycielki wszystkich  grup

IV

2. Bezpieczeństwo w sieci – pedagogizacja rodziców, (kącik dla rodziców, spotkanie grupowe)

w ciągu całego roku

3. Spotkanie z policjantem- „Bezpieczne zabawy na podwórku” -pogadanka

K.Pettka

II

4. Spotkanie ze strażakiem –pogadanka poznawanie sytuacji i zdarzeń sprzyjających powstawaniu pożarów

zasady postępowania w razie pożaru,

nauka telefonów alarmowych i rozmów z funkcjonariuszami

N.Szarmach

V

PROWADZANIE ZAJĘĆ DOTYCZĄCYCH UNIKANIA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH:

- z zabaw w miejscach niebezpiecznych w różnych porach roku;

-ze spożywania nieznanych owoców, pokarmów, lekarstw;

-z korzystania z urządzeń technicznych;

-z kontaktów z nieznajomymi osobami;

-z kontaktów ze zwierzętami;

nauczycielki

wszystkich  grup

w ciągu całego roku

ZADANIE II -„My i ekologia, czyli przyroda wokół nas” – Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców

Cele główne:

· Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody

· Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

· Podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich rodziców

· Pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi

Zadanie - sposoby i środki realizacji

Osoba odpowiedzialna

Terminrealizacji

1. Ułożenie wspólnie z dziećmi kodeksu ,,Przyjaciela Przyrody”

nauczycielki wszystkich  grup

IX

2. Zorganizowanie w szatni  przedszkolnym kącika poświęconemu działaniom ekologicznym

M. Symonowicz

w ciągu całego roku

3. Organizowanie sezonowych kącików przyrody

Założenie w sali kącika przyrody ożywionej-hodowla roślin doniczkowych, ziół, warzyw, itp.

nauczycielki wszystkich  grup

w ciągu całego roku, zgodnie z porą roku

4. Udział w akcji ,, Sprzątanie świata”-konkurs ,,Każdy chwat sprząta świat”

K. Dunajska

E. Kujawska

IX

5.Konkurs rodzinny ,,Pojazdy” -konstruowanie pojazdów z odpadów przez dzieci z pomocą rodziców

L. Chwała

M. Symonowicz

IV

6. Stworzenie biblioteki przedszkolnej o tematyce przyrodniczej (atlasy, książki, plansze itp.)

E . Kujawska

X

7. „Dzień marchewki”

B. Szmaglińska

X

8. Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny ,,Kapelusz Pani Jesieni

K.Pettka

N. Szarmach

X/IX

9. Zbiórka karm dla zwierząt do schroniska (przekazanie zebranej żywności do najbliższego schroniska)

K. Dunajska

IX

10. Dokarmianie ptaków w okresie zimy –systematyczne uzupełnianie zapasów w karmnikach

nauczycielki wszystkich  grup

XII-III

11. „Zielony Dzień” -Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej ,,Przyjaciele przyrody” połączony z obchodami Dnia Ziemi

L. Chwała

M. Symonowicz

IV

12. Konkurs piosenki ekologiczno - przyrodniczej i ,,Przyjaciel przyrody”

K. Dunajska

V

13. Kontynuacja zbiórki zużytych baterii, nakrętek, itp.

nauczycielki wszystkich  grup

w ciągu całego roku

14. Udział w programie ekologicznym ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”

nauczycielki wszystkich  grup

w ciągu całego roku

15. Teatrzyk o tematyce ekologicznej przedstawiony z okazji „Dnia Ziemi”

E. Kujawska

IV

16. Systematyczne wychodzenie na świeże powietrze, wietrzenie Sali, zajęcia na placu zabaw

nauczycielki wszystkich  grup

w ciągu całego roku

ZADANIE III  - Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

Cel główny:

· Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizacja pracy z dziećmi

Zadanie - sposoby i środki realizacji

Osoba odpowiedzialna

Terminrealizacji

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych według przyjętych narzędzi:

wstępna

końcowa

nauczycielki wszystkich  grup

Do 15 października 2014

Do 10 czerwca 2015 r.

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej i ustalenie listy dzieci do wspomagania i korygowania rozwoju

nauczycielki grup

5-6 latków

w ciągu całego roku

3. Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla wybranych dzieci

nauczycielki grup

5-6 latków

w ciągu całego roku

4. Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla wybranych dzieci

nauczycielki wszystkich  grup

Do 30.XI. lub odpowiednio do potrzeb

5. Prowadzenie i dokumentowanie wspomagania i korygowania rozwoju dzieci 5-6 letnich . Wstępne  badanie gotowości szkolnej.

nauczycielki grup

5-6 latków

Od 1 października 2014r.

6. Badanie efektów w odniesieniu do dzieci objętych wspomaganiem i korygowaniem rozwoju – powtórne badanie gotowości szkolnej

nauczycielki grup

5-6 latków

Do 20 IV. 2015 r.

7.Przygotowanie informacji o gotowości szkolnej i przekazanie jej rodzicom

nauczycielki grup

5-6 latków

Do 30 IV.2015r

8. Realizacja zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych w odniesieniu do dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio do potrzeb i dokumentowanie pracy w dziennikach

Specjaliści

Według zaleceń ujętych w planach i programach

9. Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, terapia socjoterapeutyczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia)

Specjaliści

Przed projektem organizacyjnym

10. W przypadku dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

Powołany zespół  ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Maj 2015

11. Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy rok szkolny

Dyrektor

Przed projektem organizacyjnym

HARMONOGRAM IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

 

TERMIN

TEMATYKA

RODZAJ IMPREZY

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

wrzesień

„Sprzątanie świata”

Udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata

K. Dunajska

E. Kujawska

„Bezpieczny przedszkolak”

Spotkanie z przedstawicielem Policji – przedszkolak bezpieczny na drodze

K. Pettka

Święto pieczonego ziemniaka”

Impreza plenerowa w Leśnictwie Cieciorka

z udziałem dzieci i rodziców

K. Pettka

B. Szmaglińska

N. Szarmach

październik

„Święto Przedszkolaka”

Pasowanie na Przedszkolaka” – uroczystość z udziałem zaproszonych gości

L. Chwała

B. Szmaglińska

„Kapelusz Pani Jesieni”

Przygotowanie konkursu miedzy przedszkolnego,  ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu

K. Pettka

N. Szarmach

„Dzień Marchewki”

Uroczystość wewnątrz placówki

B. Szmaglińska

listopad

„Światowy Dzień Misia”

Uroczystość wewnątrz placówki. Gry, zabawy, konkursy, projekcje filmów

M. Symonowicz

grudzień

„Dzień Dobroci” Spotkanie z Mikołajem

Wizyta Mikołaja połączona z rozdaniem dzieciom upominków (paczki, zdjęcia, strój, Mikołaj)

nauczycielki wszystkich  grup

Kiermasz ozdób świątecznych

Uroczystość z udziałem zaproszonych gości

K.Pettka

nauczycielki wszystkich  grup

Koncert kolęd połączony z Jasełkami

Uroczystość z udziałem zaproszonych gości

K. Dunajska

E. Kujawska

styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek

nauczycielki wszystkich  grup

styczeń /luty

Kostiumowy Bal Karnawałowy

Zabawa taneczna z udziałem wszystkich oddziałów - zabawy , konkursy.

L. Chwała

nauczycielki wszystkich  grup

marzec

Święto wiosny

Żegnamy zimę - witamy wiosnę: zabawy z Marzanną

nauczycielki wszystkich  grup

Światowy Dzień Wody (22 III)

Uroczystość wewnątrz placówki. Gry, zabawy, eksperymenty, zawody wędkarskie - uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla zdrowia ludzi, oraz zrozumienie potrzeby jej oszczędzania,

B. Szmaglińska

kwiecień

Zielony dzień- Dzień Ziemi

Uroczystość wewnątrz placówki. Przedszkolny turniej wiedzy ekologicznej ,,Przyjaciele przyrody” połączony z obchodami Dnia Ziemi

Teatrzyk o tematyce ekologicznej przedstawiony z okazji „Dnia Ziemi

L. Chwała

E. Kujawska

Konkurs rodzinny ,,Pojazdy” -konstruowanie pojazdów z odpadów przez dzieci z pomocą rodziców

Konkurs rodzinny -konstruowanie pojazdów z odpadów przez dzieci z pomocą rodziców

M. Symonowicz

„Dzień Służby Zdrowia”

Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia, złożenie życzeń pani pielęgniarce. Wycieczka do apteki i przychodni

N. Szarmach

nauczycielki wszystkich  grup

„Wielkanocna pisanka”

Konkurs plastyczny

L. Chwała

B. Szmaglinska

Konkurs piosenki ekologiczno - przyrodniczej i ,,Przyjaciel przyrody”

Uroczystość wewnątrz placówki. Konkurs piosenki ekologiczno - przyrodniczej i

K. Dunajska

maj

„Dzień Strażaka”

Wycieczka do jednostki Straży Pożarnej. Złożenie życzeń.

nauczycielki wszystkich  grup

Dzień Rodziny

Zaproszenie rodziców do przedszkola, wspólne zabawy

B. Szmaglińska

N. Szarmach

nauczycielki wszystkich  grup

Dzień Dziecka – Festyn

Gry i zabawy konkursy, zawody sportowe.

K. Dunajska

M. Symonowicz

czerwiec

II Truskawkowy  Dzień

Uroczystość z udziałem zaproszonych gości

K.Pettka

N. Szarmach

nauczycielki wszystkich  grup

Uroczyste zakończenie przedszkola

Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie 5-6 latków wręczenie dzieciom dyplomów i nagród

nauczycielki wszystkich  grup