Roczny program pracy przedszkola

 

PLAN PRACY SAMORZADOWEGO  PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

· Statut przedszkola

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

· Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

· Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

· Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

· Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 

ówne zadania na rok szkolny 2015/2016

Priorytety :

· Rozbudzenie  zainteresowań książką oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci w zakresie inteligencji werbalnej.

· Wszechstronne stymulowanie rozwoju  dzieci w zakresie  inteligencji  logiczno  matematycznej.

· Podniesienie  świadomości dzieci i ich  rodziców  w zakresie racjonalnego żywienia , zdrowego stylu życia i aktywnego    wypoczynku .

Cele

- rozwijanie zainteresowań książką  oraz tworzenie warunków do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych

- rozbudzanie aktywności słownej dzieci oraz zwiększanie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka-

wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez ich uzdolnienia matematyczne

- stosowanie form aktywizujących do nauki matematyki w przedszkolu

- pedagogizacja rodziców z zakresu kształtowania pojęć matematycznych w wieku przedszkolnym

- zwiększenie świadomości na temat zdrowego stylu życia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli,

- zasugerowanie korzyści wypływających ze zmiany nawyków żywieniowych dzieci i dorosłych ( ograniczenie spożycia potraw i napojów

wysokokalorycznych na rzecz zdrowej żywności)

Zadania:

1. Zabawy z literaturą, poezją i prozą  dziecięcą inspiracją do rozwoju inteligencji werbalnej.

2. Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez ich uzdolnienia matematyczne.

3. Zwiększenie świadomości na temat zdrowego stylu życia oraz korzyści wypływających ze zmiany nawyków żywieniowych.

Lp.

Działania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1.

Częste ( codzienne) czytanie dzieciom literatury dziecięcej,  gromadzenie najciekawszych pozycji literackich

- udział w akcji CPDP

W ciągu roku szkolnego

Nauczycielki wszystkich grup

Karolina Dunajska koordynator programu ,,Cała Polska czyta dzieciom"

2.

Stosowanie różnych metod mających na celu zainteresowanie dzieci słowem pisanym ,oraz kształtowanie gotowości do podjęcia nauki czytania/ Metody Dobrego Startu, Domana, elementy Naturalnej Nauki  Języka  i inne/.

W ciągu roku szkolnego

Nauczycielki wszystkich grup

3.

Prowadzenie zabaw dramowych, okazjonalne prezentowanie przedstawień teatralnych dla rodziców.

Wyjazd na spektakle  teatru lalek i do kina Sokół

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

Nauczyciele grup 5 latków

4.

Stosowanie różnych zabaw słowotwórczych zachęcanie do współpracy rodziców.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

5.

Udział w urodzinach dzieci składanie życzeń, przygotowywanie  upominków. Kulturalne spożywanie posiłków, stosowanie zwrotów grzecznościowych Uroczystości okolicznościowe

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

6.

Słuchanie bajek terapeutycznych połączone z wypowiedziami na temat własnych emocji przeżywanych przez dzieci.

Gromadzenie literatury.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

7.

Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką

w GOK Kaliska

Ustalenie tematyki i harmonogramu wzajemnych kontaktów

X

Karolina Dunajska

8.

Kształtowanie postaw oraz ukazanie pewnych wartości na przykładzie bohaterów z literatury dziecięcej

Kontynuowanie akcji CPDP: "Rodzice czytają dzieciom"

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

Karolina Dunajska

9.

Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju opowiadania baśni, bajek, legend, recytowania wierszy o stałej porze dnia.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

10

Oglądanie widowisk lalkowych na terenie przedszkola organizowanych przez agencje artystyczne.

Wg ofert

Katarzyna Pettka

11.

Stworzenie kącików książki w każdej grupie – wymienianie książek, czasopism przez n-li i dzieci.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

12.

Organizacja przedszkolnego konkursu  recytatorskiego dla dzieci z wszystkich grup wiekowych

Monika Symonowicz

13.

Doposażenie placówki o pomoce dydaktyczne

(książki kukiełki, pacynki i  inne rekwizyty).

W ciągu roku szkolnego

14.

Diagnozowanie  poziomu umiejętności matematycznych. Wykorzystanie do pracy programu Gruszczyk –Kolczyńskiej

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

15.

Poszukiwanie rozwiązań, zabawy konstrukcyjne, praca w małych grupach, zabawy łamigłówki.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

16.

Prowadzenie zabaw i eksperymentów skłaniających dzieci do wyciągania wniosków.

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

17.

Wdrażanie programu ,,Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Zajęcia koleżeńskie wg. opracowanych scenariuszy E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

W ciągu roku szkolnego

Nauczyciele wszystkich  grup

18.

Pedagogizacja rodziców z zakresu kształtowania pojęć matematycznych.

Opracowanie publikacji dla rodziców: ,,Przyczyny niepowodzeń dzieci przedszkolnych w nabywaniu kompetencji matematycznych"

Umieszczanie w kąciku dla rodziców artykułów

,,Dziecięce liczenie"

W ciągu roku szkolnego

Katarzyna Pettka

19.

Zajęcia otwarte dla rodziców "W świecie  matematyki".

Wg planu

Nauczycielki grup

20.

Quiz matematyczny dostosowany do poszczególnych grup wiekowych - utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Beata Szmaglińska

21.

"Dzień w świecie figur i kształtów" – przygotowanie geometrycznych, przestrzennych budowli zabawek  z różnej wielkości kartonowych pudeł

- dzień bez zabawek w przedszkolu

Beata Szmaglińska

Nauczycielki wszystkich  grup

22.

Stworzyć kąciki matematyczne; wzbogacić o nowe pomoce dydaktyczne ( gry , domina, memory, itp)

W ciągu roku szkolnego

Nauczycielki wszystkich  grup

23.

Konstruowanie gier matematycznych

Organizowanie zabaw ruchowych i plastycznych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki

W ciągu roku szkolnego

Nauczycielki wszystkich  grup

24.

Konkursy plastyczne:

· "Moja ulubiona bajka"- konkurs plastyczny na wykonanie strony tytułowej ulubionej książki

· ‘’Liczę z mamą i tatą” – skonstruowanie gry planszowej do wspólnej zabawy dla całej rodziny

· Ogłoszenie konkursu dla dzieci i rodziców na najciekawszą pacynkę lub kukiełkę. Zorganizowanie wystawy prac w przedszkolu oraz dla środowiska lokalnego.

XI

III

V

K. Dunajska/E.Kujawska

N.Szarmach/ M. Symonowicz

B.Szmaglińska /K. Pettka

25.

"Wiem co jem”  – cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci kształtowanie nawyku zdrowego, racjonalnego odżywiania

W ciągu roku szkolnego

Nauczycielki wszystkich  grup

26.

"Kolorowy dzień” – promowanie jedzenia warzyw i owoców . Każda grupa organizuje dzień w wybranym kolorze : zielony, pomarańczowy , czerwony i żółty.

W ciągu roku szkolnego

Nauczycielki wszystkich  grup

27.

"Zdrowe plecy proste nóżki nie chodzimy jak kaczuszki” - cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci - spotkanie z rehabilitantem

XI

Katarzyna Pettka

28.

"My lekarza dobrze znamy i zaleceń przestrzegamy”- cykl zajęć edukacyjnych. Spotkanie z pediatrą, pielęgniarką.

I

Natalia Szarmach

29.

"Pierwsza pomoc- wiem co robić"

Zajęcia pokazowe – udzielanie pierwszej pomocy.

Spotkanie z ratownikiem medycznym

III

Ewa Kujawska

30.

"Urodziny Marchewki" - marchewka na 100 sposobów

M. Symonowicz/ K.Dunajska

31.

" Zdrowa  żywność" – warsztaty z rodzicami, wykonanie sałatek, i innych dań

Wg planu

Nauczycielki wszystkich  grup