Roczny program pracy przedszkola

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KALISKACH

ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE:

• Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2012/2013

• Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

• Diagnozy potrzeb i zainteresowań dzieci

• Oczekiwań rodziców

• Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego .

2. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

1. Kształtowanie świadomości prozdrowotnej dzieci w wieku przedszkolnym – Nie zmuszajmy dzieci do aktywności , lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć , lecz twórzmy warunki do myślenia . Nie żądajmy , lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak , by samo chciało chcieć …..” – Janusz Korczak

2. Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa , pewności siebie, zapobieganie zagrożeniom – Dziecko chce być dobre- jeśli nie umie- naucz ; jeśli nie wie – wytłumacz ; jeśli nie może- pomóż” – „Jednym z najważniejszych praw dziecka jest prawo do poczucia bezpieczeństwa w świecie jasnych reguł…” J. Korczak

3. Wspieranie rodziców i dzieci w rozwiązywaniu specyficznych potrzeb edukacyjnych ( rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci , pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako jeden z ważniejszych elementów działań nauczycieli

4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez aktywny udział w przedstawieniach teatralnych. Rozwijanie wrażliwości etycznej poprzez wychowanie ku wartościom


Spis treści zawartych w planie


I. Obszary działalności przedszkola

II. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji

III. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

IV. Plan współpracy z rodzicami

V. Plan wycieczek przedszkolnych

VI. Realizowane projekty edukacyjne

VII. Plan wychowawczy przedszkola

 

 

I. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

 

Rodzaj działań :

DZIAŁANIA DZIECI

1. Rozwój twórczej aktywności dzieci poprzez :

-   aktywne uczestniczenie w różnego typu przedstawieniach wewnątrzprzedszkolnych

-  wyjazdy do teatru

-  odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem

-   udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu oraz w imprezach i spotkaniach organizowanych przez inne placówki

-   odgrywanie scenek rodzajowych

-   udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka (prawo do szacunku, do bycia sobą, do radości, do miłości itp.)

-   udział w innych  zaproponowanych przez nauczycielki  formach pracy rozwijających twórczą aktywność

-  udział dzieci w zajęciach dodatkowych z zakresu  aktywności artystycznej

2. Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez:

- propagowanie zdrowego stylu życia na łonie przyrody

- rozwijanie zainteresowań edukacją prozdrowotną- tworzenie kącików zdrowia

- rozbudzanie w dzieciach potrzeb poznawczych poprzez udział w zabawach dydaktycznych , tematycznych

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- przygotowywanie przez dzieci , rodziców , nauczycieli scenek teatralnych

- wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów

- założenie hodowli np.: szczypiorku, pietruszki, ziół : tymianku, bazylii itp.

- samodzielne przygotowywanie posiłków( kanapek, sałatek)

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI :

1. Prowadzenie systematycznej pracy wspierającej rozwój   twórczej aktywności  dzieci poprzez :

-   organizowanie spotkań z artystami

-   organizowanie uroczystości i imprez wewnątrz przedszkolnych

-    prowadzenie zajęć z wykorzystaniem biblioterapii

-    rozmowy okolicznościowe przed występem dzieci

-    uściślenie współpracy z pobliskimi przedszkolami i szkołami i placówkami kulturalno – oświatowymi

-   systematyczne wzbogacanie i doposażenie kącików aktywności

-    wykorzystywanie w pracy z dziećmi  metod i formy pracy rozwijających różne sfery aktywności,a wśród nich m.in.:

 • metodę żywego słowa – bajka , opowiadanie
 • metoda czynna- samodzielnych doświadczeń
 • zadań stawianych do wykonania
 • metoda wizualizacji
 • wizualizacja
 • pedagogika zabawy
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • elementy metody K. Orffa
 • opowieści ruchowe
 • burza mózgów

2 .Prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

3. Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez:

- propagowanie zdrowego stylu życia na łonie przyrody ( wycieczki, spacery)

- tworzenie kącików zdrowia

- rozbudzanie w dzieciach potrzeb poznawczych poprzez udział w zabawach dydaktycznych , tematycznych

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- przygotowywanie przez dzieci , rodziców , nauczycieli scenek teatralnych

- założenie hodowli np.: szczypiorku, pietruszki, ziół : tymianku, bazylii itp.

- samodzielne przygotowywanie przez dzieci posiłków  ( kanapek, sałatek)

4. Organizowanie zajęć  dodatkowych bezpłatnych na terenie przedszkola:

 1. Terapia pedagogiczna i logopedyczna
 2. Języka  angielski
 3. Taniec
 4. Aktywność  ruchowa, inspirująca różne formy ruchu  i umożliwiająca aktywność w zakresie np.:

- zajęć sportowych

- różnego rodzaju wycieczkach,spacerach i  festynach

5. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

6. Systematyczne monitorowanie frekwencji dzieci 5-6-letnich.

 • Uściślenie współpracy nauczycieli dzieci 5-6- letnich w tym zakresie
 • Przyjęcie jednolitych działań wychowawczo- dydaktycznych w przypadku długo trwającej nieobecności dziecka

7. Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do głównych kierunków pracy w roku szkolnym 2013/2014

DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI :

1.Realizacja działań związanych z bezpieczeństwem dzieci:

 • dokonywanie przeglądu stanu technicznego urządzeń i zabawek
 • usuwanie zabawek zagrażających bezpieczeństwu dzieci
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas pobytu w
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek

MODERNIZACJA BUDYNKU I OGRODU

1. Doposażenie sal w przybory i pomoce  przydatne w prowadzeniu zajęć dodatkowych .

2.Doposażenie ogrodu przedszkolnego wg. potrzeb

3. Wzbogacenie kącików zainteresowań o materiały umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci.

RODZICE

1. Organizowanie spotkań grupowych w celu:

- zapoznania rodziców z działaniami przedszkola na rzecz zdrowia

- informowania rodziców   o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,

- zapoznania rodziców   z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego” i włączenia ich do kształtowania u dzieci wiadomości i umiejętności w niej zawartych,

- przekazywania rodzicom rzetelnej informacji na temat dzieci, ich zachowania i rozwoju, a także włączenia ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci  i łagodzenia trudności  na jakie natrafiają,

- zachęcania rodziców  do współdecydowania w sprawach przedszkola np.: ustalania    i zatwierdzania harmonogramu wycieczek, wspólnego organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci, tworzenia dekoracji, wzbogacania sal zajęć   w środki dydaktyczne,

- zapoznania rodziców z ofertami programowymi szkół

2. Prowadzenie konsultacji indywidualnych.

3. Aktualizacja kącika dla rodziców w szatni

4. Udział rodziców w zajęciach otwartych metodą warsztatową

5. Zaproszenie na spotkania z rodzicami specjalistów: logopedę,   psychologa

6. Przeprowadzanie badań związanych z problemami i oczekiwaniami  rodziców.

7. Systematyczne włączanie rodziców do przygotowywania i wystawiania przedstawień zarówno na terenie przedszkola ,jak i poza nim.

8  Zachęcenie rodziców do czytania dzieciom w ramach akcji : Cała Polska Czyta Dzieciom

9 .Wspieranie działań nauczycieli poprzez doposażenie kącików aktywności

10 .Finansowanie wyjazdów swoich dzieci  np.: na wycieczki

11.   Udział rodziców w:

a. uroczystościach przedszkolnych

b. zajęciach otwartych

c. „Dniach Otwartych”

d. spotkaniach adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych

e. kiermaszów prac plastycznych dzieci z  okazji Świąt Bożego Narodzenia i innych

12. Śledzenie wydarzeń przedszkola na stronie internetowej.

13.Wzięcie udziału w ewaluacji działań w odniesieniu do głównych  kierunków pracy w roku szkolnym 2013/2014.

 

 

II. WYKAZ PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI

 

GRUPA TRZYLATKÓW - " W kręgu zabawy", autor Jadwiga Pytlarczyk : wyd. JUKA

GRUPA CZTEROLATKÓW - "W kręgu zabaw", autor Jadwiga Pytlarczyk : wyd. JUKA

GRUPA PIĘCIOLATKÓW - "Nasze przedszkole, autor: Wiesława Żaba - Żabińska, wyd. MAC

GRUPA SZEŚCIOLATKÓW - "W kręgu zabawy", autor Jadwiga Pytlarczyk : wyd. JUKA

 

III. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH

 

Data

Tematyka

Rodzaj imprezy

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

IX - VI

DZISIAJ JEST DZIEŃ MOICH URODZIN

Organizacja urodzin dzieci w grupie przedszkolnej

Uroczystość wewnętrzna w poszczególnych grupach wiekowych

Nauczycielki wszystkich grup

Wrzesień

SPRZĄTANIE ŚWIATA - DBAMY O ŁAD I PORZĄDEK WOKÓŁ SIEBIE

Udział dzieci w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”

Nauczycielki wszystkich grup

Wrzesień

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Wizyta policjanta w przedszkolu

Spacer po okolicy przedszkola , poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

Nauczycielki grup, 5-6 latków

Wrzesień

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA- wizyta w leśniczówce Cieciorka

Spacer do leśniczówki Cieciorka .Piknik w leśniczówce połączony z pieczeniem ziemniaków w ognisku oraz zabawami i konkursami.

E.Kujawska

14 Październik

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ -Pani do nas się uśmiecha

Uroczystość wewnątrzprzedszkolna. Przygotowanie przez dzieci laurek i wręczenie ich wraz z życzeniami pracownikom placówki na wszystkich stanowiskach.

Nauczycielki grup 3, 4, 5, 6 latków.

Październik

„ BARWY JESIENI „ - konkurs plastyczny

Konkurs międzyprzedszkolny , zaproszenie do udziału dzieci z ościennych przedszkoli

K.Pettka

N.Szarmach

Listopad

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA „Biedroneczki są w kropeczki ....”

Uroczystość wewnętrzna w grupie 3-latków

N. Szarmach

25 Listopad

OBCHODZIMY DZIEŃ  PLUSZOWEGO MISIA , Przygotowanie wystawki misiów
Zabawy , konkursy i atrakcje dla dzieci

Zabawy z udziałem dzieci z gr. 3, 4, 5, 6 -latków.

B. Szmaglińska

Listopad

POMARANCZOWY DZIEŃ- Dzień Dyni

Zabawy z udziałem dzieci z gr. 3, 4, 5, 6 -latków.

Nauczycielki Wszystkich grup

Listopad

ZABAWA ANDRZEJKOWA Czary mary wosku lanie  o czym marzysz niech się stanie...

Gry i zabawy z udziałem dzieci z gr. 4,5,6-latków.

Nauczycielki Wszystkich grup

6 Grudnia

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Przybądź do nas Mikołaju

Wizyta Mikołaja połączona z rozdaniem dzieciom upominków.

Nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych

Grudzień

WIGILIA ,JASEŁKA

Udział w uroczystości zaproszonych rodziców Przedstawienie przez dzieci historii narodzenia Dzieciątka Jezus.

G. Cieplińska

Grudzień

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Robimy stroiki świąteczne i inne piękne dekoracje bożonarodzeniowe do naszych domów

K.Pettka N.Szarmach Nauczycielki wszystkich grup.

Styczeń

PRZEDSZKOLAKI DOKARMIAJA PTAKI- Wizyta leśniczego w przedszkolu

Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa Kaliska

E. Kujawska

Styczeń

ZABAWA KARNAWAŁOWA W karnawale same bale

Zabawa taneczna z udziałem dzieci z wszystkich oddziałów.

J. Aksamitowska N.Szarmach

Styczeń

DZIEŃ BABCI I DZIADKA Babciu, Dziadku coś Wam dam

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.

Nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych

Luty

ŚWIĘTY WALENTY ROZDAJE PREZENTY - uroczystość Walentynkowa

Zabawa integracyjna z udziałem dzieci

Nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych

21 Marzec

DZIEŃ WIOSNY Miła Wiosna już nadchodzi...

Żegnamy zimę - witamy wiosnę: przemarsz barwnym korowodem z Marzanną i kolorowymi gaikami

Nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych

7 kwiecień

DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA

Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia, złożenie życzeń pani stomatolog. Wycieczka do gabinetu

Nauczycielki wszystkich grup

kwiecień

SPOTKANIE Z WIELKANOCNYM ZAJĄCZKIEM

- wielkanocne śniadanie

Uroczystość wewnętrzna w poszczególnych grupach wiekowych

Nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych

22 Kwiecień

DZIEN ZIEMI - Mamy tylko jedną Ziemię zieloną wyspę

Dbamy o naszą Matkę Ziemię-  Program artystyczny w wykonaniu dzieci konkursy ekologiczne, zagadki, doświadczenia, rozdanie   znaczków przyjaciela przyrody, wystawa prac ekologicznych

J.Kalinowska

E. Kujawska

4 Maja

DZIEŃ STRAŻAKA Ja też chcę być strażakiem

Wycieczka dzieci do Straży Pożarnej. Złożenie życzeń

Nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych p

26 Maj

KOCHAM MAMĘ I TATĘ – Festyn Rodzinny w ogrodzie przedszkolnym

ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ

Uroczystość z okazji Dnia Rodziny

Zabawy z udziałem zaproszonych rodziców

Zaproszenie rodziców do przedszkola. Uroczystość z ich udziałem. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.

G. Cieplińska

Nauczycielki wszystkich grup przedszkolnych

Czerwiec

DZIEŃ DZIECKA - ŚWIĘTO TRUSKAWKI W PRZEDSZKOLU- przygotowanie potraw z truskawek, określanie smaków.

Przygotowanie potraw z truskawek, określanie smaków Gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkursy, zawody sportowe.

Zaproszenie rodziców do przedszkola, wspólne zabawy na terenie ogrodu.

B.Szmaglińska

J. Aksamitowska

Czerwiec

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA- Żegnamy przedszkole kochane

Pożegnanie sześciolatków.

Przedstawienie przygotowanego przez dzieci 6-letnie programu artystycznego

Nauczycielki grupy 5-6latków

 

IV. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Współdziałanie wychowawców, nauczycieli z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Współpraca ta warunkuje harmonijny rozwój dzieci, daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci. Współpraca ta nie dotyczy tylko rodziców. Jeżeli dzieckiem zajmują się dziadkowie lub dorastające rodzeństwo, wówczas ich także trzeba traktować jak partnerów.

Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczanie  i wychowania. Naczelnym celem współpracy z rodzicami jest dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z dziećmi. Nie chodzi tylko o doskonalenie działań wychowawczych jedynie w stosunku do dzieci tzw. trudnych czy zaistniałych w grupie sytuacji konfliktowych. Stosowane w praktyce różnorodne formy współpracy, dotyczą spraw związanych z wychowaniem wszystkich dzieci bez wyjątku. Należą one do codziennych oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu i przysługuje im taka sama ranga jak zajęciom dydaktycznym.

Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu.  Nauczyciel znając dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, ukierunkowuje pracę rodziców, ukazując wszelkie nieprawidłowości i nowe metody wychowawcze.

Wpływów rodziny nie można ignorować. Któż inny jak nie rodzic jest „kopalnią wiedzy” o własnym dziecku, z której nauczyciel czerpie informacje niezbędne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Od współdziałania tych dwóch środowisk zależą efekty rozwojowe dzieci.

CEL OGÓLNY :

1. Zainteresowanie rodziców osiągnięciami edukacyjno-wychowawczymi dzieci.

2. Obustronne wsparcie Rodzic – Nauczyciel - Rodzic w oddziaływaniach edukacyjno-wychowawczych oraz niesienie pomocy rodzicom w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

3. Ścisła współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE :

1. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola  i środowiska rodzinnego

2. Wszechstronny rozwój dziecka

3. Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami

4. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych

5. Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola

6. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola

7. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

8. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Uwagi

1. Organizacja spotkań                      z rodzicami

Spotkanie organizacyjne
Spotkania adaptacyjne
Zajęcia otwarte w przedszkolu
Spotkania indywidualne – podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

wrzesień

czerwiec /sierpień

w ciągu roku

2. Wspieranie

Rodziców w pozyskiwaniu wiedzy pedagogicznej na temat rozwoju

i zdrowia dziecka

Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców podczas zebrań oraz kącik rodzica w szatnia na temat:

-   „Pierwsze kroki dziecka 3 letniego w przedszkolu. Adaptacja     dziecka.”

-  Wartości  w życiu małego człowieka

- Zdrowe odżywianie przedszkolaka

- Rola rodziców w rozwijaniu zainteresowań małych dzieci

Prezentacja literatury dla rodziców – Biblioteczki przedszkolnej

Spotkania ze specjalistami różnych dziedzin w celu wzbogacania wiedzy pedagogicznej i zdobywania wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci. (Spotkanie z pedagogiem , psychologiem, logopedą)

wrzesień

wg ustaleń nauczycieli

czerwiec

wg potrzeb

3. Współpraca z rodzicami w  celu podnoszeniu poziomu nauczania

* Prowadzenie zajęć otwartych, połączonych z dyskusją
Włączanie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom.
Konsultacje z nauczycielem:

- rozmowy indywidualne

- rozmowy indywidualne z inicjatywy rodziców

* Współpraca nauczyciela i rodziców w celu ujednolicenia    wychowania dziecka w domu i w przedszkolu ( tematy  dotyczące ogólnych założeń planu pracy, warunków prawidłowego rozwoju dziecka, organizacja uroczystości)
* Prowadzenie kącika dla rodziców ( aktualne gazetki na tematy wychowawcze, prezentacja nauczonych treści – wiersze, piosenki, zapoznanie z tematami kompleksowymi)
* Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej
* Informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu .
* Organizowanie konkursów rodzinnych
* Współpraca w organizowaniu wycieczek
* Przedstawianie wyników diagnozy  dz. 5 i 6 letnich
* Przedstawianie wyników obserwacji dz. 3-4 letnich

w ciągu roku szkolnego

w ciągu roku szkolnego

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

cały rok szkolny

w ciągu roku szkolnego

V/VI

4. Współudział nauczyciela i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci

* Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej.
* Kierowanie uczniów do poradni za zgodą rodziców.
* Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych
* Udział dzieci w zajęciach z terapii pedagogicznej
* Udział dzieci w zajęciach logopedycznych  na terenie przedszkola
* Powołanie zespołu – nauczycieli  do analizowania wyników obserwacji pedagogicznych i  wspomagania dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

w zależności od potrzeb

5.Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

Zaangażowanie rodziców w prace  na rzecz przedszkola:

- pomoc w naprawie sprzętu przedszkolnego

-  pomoc w przygotowaniu rekwizytów do inscenizacji bajek

-  pomoc w wykonaniu strojów na uroczystości przedszkolne

-  pomoc w zorganizowaniu aukcji prac (sponsorowanie)

-  pomoc w modernizacji ogrodu przedszkolnego

w ciągu roku szkolnego

6. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych

· Współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka – zorganizowanie poczęstunku

* Współudział rodziców w organizacji Balu Przebierańców -wspólna zabawa.
* Udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
* Udział w uroczystościach wewnętrznych przedszkola

styczeń

wg harmonogramu uroczystości

7. Współudział Rodzic ów w respektowaniu Konwencji o Prawach Dziecka

· przestrzeganie Praw Dziecka

· udział rodziców w  pogadankach na w/w temat

w ciągu roku szkolnego

8. Współudział Rodziców w realizacji innowacji pedagogicznych .

- udział rodziców w realizacji zadań zawartych w innowacjach
- udział w konkursach  grupowych

- udział w zbiórce zużytych  baterii

- udział w zbiórce kapsli i korków

w ciągu roku szkolnego

9. Rodzic –  współtwórca       osiąganych sukcesów     

· Czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom

· Organizowanie spotkań w ramach poznawania ciekawych   zawodów np.: kucharz, lekarz, policjant itp.

· Prowadzenie warsztatów  dla Tatusiów np. : Tajemnicza podróż  z Tatą

· Prowadzenie warsztatów dla Mam np.: Kulinarne przygody z    Mamą

· Prowadzenie dla rodziców warsztatów np.: plastycznych , relaksacyjnych

w ciągu roku szkolnego

 

Inne imprezy organizowane w przedszkolu z udziałem dzieci:

 • występy aktorów teatrów objazdowych w przedszkolu,
 • imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem uroczystości w ramach przynależności do Klubu Czytających Przedszkoli,
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
 • konkursy,
 • spektakle teatralne i projekcje kinowe,
 • akcje i projekty organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem,
 • spacery i wycieczki do środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej i poznawanie dalszego otoczenia,
 • cykliczne spotkania z przedstawicielami służb mundurowych (policjant, strażak, pielęgniarka).

 

 

v. PLAN WYCIECZEK PRZEDSZKOLNYCH

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej:

Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach

Kino „Sokół” w Starogardzie Gd.

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej.

Gminny Ośrodek Kultury

Miejsca pamięci narodowej

wg miesięcznych planów pracy

Wycieczki tematyczne:

 • las
 • łąka
 • pola uprawne
 • leśniczówka

wg miesięcznych planów pracy

 

VI. PROJEKTY EDUKACYJNE

 

Projekt

Osoba odpowiedzialna

"Góra Grosza"

Ewa Kujawska, Beata Szmaglińska

„ Cała Polska czyta dzieciom”

Grażyna Cieplińska

 

VII. PLAN WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLAKA

CELE:

1. Wspierania sfery emocjonalnej i intelektualnej dzieci w zakresie twórczej aktywności dzieci:

- podejmowanie działań wspomagających rozwój aktywności twórczej dzieci

- stworzenie warunków organizacyjnych , materialnych, wychowawczych i edukacyjnych , które wpłyną na

skuteczność osiągnięcia celów

- doskonalenie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

- uczynienie przedszkolaka bycia wrażliwym, twórczym, myślącym i otwartym

- odgrywanie ról w zabawach parateatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem

- kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec siebie i innych

- wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów

- wzmocnienie wiary w siebie i we własne możliwości poprzez udział w różnych formach aktywności

- korygowanie niewłaściwych postaw wobec siebie i innych

- uświadomienie istnienia szansy pokonania swojej słabości, możliwości podejmowania wyzwań i nowych zadań

- dokonywanie ewaluacji działań sprzyjającej dostarczeniu informacji na temat osiągnięcia zaplanowanych celów

2. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych dzieci i zaspokajanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wynikających w szczególności : ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się

- prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej wspierającej rozwój dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

- organizowanie zajęć dodatkowych na terenie przedszkola dla dzieci o specyficznych wyzwaniach edukacyjnych

3. Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa

- zorganizowanie zajęć dodatkowych – ( Pierwsza pomoc przedmedyczna)

- zaszczepianie w dzieciach chęci zdobywania nowych wiadomości o zdrowym odżywianiu oraz czynnej postawy wobec własnego i czyjegoś zdrowia

- propagowanie zdrowego stylu życia n łonie przyrody

- rozwijanie zainteresowań edukacją prozdrowotną

- rozbudzanie w dzieciach potrzeb poznawczych

- organizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych o w/w tematyce

- organizowanie spotkań np.: z lekarzem, policjantem, strażakiem i inne

- prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci

- udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne

- przygotowywanie przez dzieci scenek teatralnych

- wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów

- doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji prozdrowotnej

- wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad i norm

4. Upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka , wprowadzenie dzieci w świat wartości

- organizowanie spotkań integracyjnych

- organizowanie kącików związanych ze światem wartości

- uaktualnianie kącika Praw Dziecka

- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

 

 

 

Plan Pracy Samorządowego Przedszkola Publicznego

w Kaliskach

Rok szkolny 2012/2013

Podstawa prawna

 

· Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 ),

· Statut przedszkola.Plan opracowany został w oparciu o:

· wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,

· diagnozę potrzeb i zainteresowań,

· oczekiwania rodziców wobec przedszkola,

· treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

· treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

· treści podstawy programowej.Cele do zrealizowania :

 • aktywna współpraca z rodzicami i najbliższym środowiskiem

 • wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielami, rodzicami i dziećmi

 • dbałość o bezpieczeństwo- upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji

Główne zadania wychowawczo-opiekuńcze i kształcące na rok szkolny 2012/2013:

· kształcenie i doskonalenie umiejętności społecznych w zakresie zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania zasad i norm przyjętych w grupie oraz panowania nad swoimi emocjami w sytuacjach problemowych

· budowanie pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi oraz czuwanie nad kształtowaniem samodzielności w bezpiecznym poruszaniu się po budynku przedszkolnym i ogrodzie.Spis treści zawartych w planieI. Obszary działalności przedszkola

II. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji

III. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

IV. Plan współpracy z rodzicami

V. Plan wycieczek przedszkolnych

VI. Plan współpracy z higienistką

VII. Realizowane projekty edukacyjne

VIII. Plan współpracy ze szkołą

IX. Plan wychowawczy przedszkola

 

I. Obszar działalności przedszkola

 

Zakres planowanych działań

Formy i sposoby realizacji zadań

Zadania dla nauczycieli

Termin realizacji

Organizacja procesu edukacyjnego, wspomaganie rozwoju dziecka np. w zakresie:

· poznawania i rozumienia siebie oraz świata przez dziecko,

 

· nabywania umiejętności poprzez działanie,

 

· odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

 

· budowania systemu wartości

 

1. Organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

1. Przygotowanie materiałów dydaktycznych do realizacji planowanych działań.

2. Analiza metod pracy pod kątem wspomagania rozwoju dziecka i jego potrzeb edukacyjnych.

3. Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw oraz działań twórczych.

4. Organizowanie wycieczek.

5. Organizowanie wyjazdów do kina oraz spektakli teatralnych w placówce.

6. Organizowanie imprez, konkursów, uroczystości i wystaw przedszkolnych.

7. Dostarczanie różnych źródeł inspiracji do rozwijania aktywności.

8. Organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej wspomaganiu rozwoju.

9. Realizacja rocznego planu współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz ze szkołą.

Cały rok szkolny

Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej wychowanka

1. Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju.

2. Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju.

3. Formułowanie wniosków z diagnozy analizy.

4.Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie.

 

 

 

1. Prowadzenie arkuszy diagnostycznych zgodnie z ustaleniami RP.

2. Opracowanie planów pracy z dzieckiem.

3. Informowanie rodziców o postępach rozwojowych wychowanków oraz o zauważonych problemach

Cały rok szkolny

Organizowanie opieki nad dziećmi

1. Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka.

2. Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez opracowany system nagród i kar

1.Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczego w przedszkolu.

2. Przestrzeganie przez nauczycieli procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami.

4. Przestrzeganie przez rodziców procedur przyprowadzania i odbierania dziecka

Cały rok szkolny

 

II. Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce

 

Lp.

Tytuł programu

Autorzy

Wydawnictwo

1

W kręgu zabaw”

Jadwiga Pytlarczyk

Juka

2

Kuferek 4- latka”

Krystyna Kamińska

Juka

3

Kuferek 3- latka”

Marzanna Cieślak

Monika Słojewska

Juka

 

III. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

TERMIN

TEMATYKA

RODZAJ IMPREZY

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

 

wrzesień

 

Sprzątanie świata”

 

 

 

 

Udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.

 

 

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

Bezpieczne dziecko w Gminie Kaliska”

Spotkanie z Policjantem

Teresa Baczkowska

październik

Święto pieczonego ziemniaka”

Piknik w leśniczówce połączony z pieczeniem ziemniaków w ognisku oraz zabawami i konkursami.

Wszystkie nauczycielki

 

 

 

 

Pasowanie na przedszkolaka”

Impreza integracyjna z rodzicami

Ewa Kujawska i Monika Symonowicz

Góra grosza”

Zbiórka pieniędzy dla potrzebujących

Ewelina Kruszyńska

Justyna Kalinowska

Dzień Edukacji Narodowej”

Uroczystość wewnątrz placówki

Wszystkie nauczycielki

Cała Polska czyta dzieciom”

Cykliczne czytanie dzieciom przez zaproszonych gości

Grażyna Cieplińska

listopad

Dokarmianie zwierząt zimą”- współpraca z nadleśnictwem

 

Prezentacja multimedialna przygotowana przez panów leśniczych

 

 

 

Teresa Baczkowska

Ewa Kujawska

 

 

 

 

Lekcja otwarta na sali gimnastycznej z udziałem rodziców i dzieci”

Zawody i konkursy sportowe

 

Jolanta Ignaciuk

grudzień

Spotkanie z Mikołajem”

 

Wizyta Mikołaja połączona z rozdaniem upominków

Wszystkie nauczycielki

 

Jasełka”

 

Przedstawienie przez dzieci historii Bożego Narodzenia ze wspólnym śpiewaniem kolęd

Justyna Kalinowska

Wigilia”

spotkanie integracyjne z opłatkiem

Wszystkie nauczycielki

styczeń

Dzień Babci i Dziadka”

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.

Wszystkie nauczycielki

luty

Kostiumowy Bal Karnawałowy „

Zabawa taneczna z udziałem wszystkich oddziałów - zabawy , konkursy.

Teresa Baczkowska oraz nauczycielki

marzec

Pożegnanie zimy”

Żegnamy zimę - witamy wiosnę: zabawy z Marzanną.

Katarzyna Pettka

Konkurs na pisankę wielkanocną”

Konkurs plastyczny

Ewelina Kruszyńska

kwiecień

Śniadanie wielkanocne „

Spotkanie dzieci i wszystkich pracowników przedszkola.

Wszystkie nauczycielki

 

Dzień Służby Zdrowia”

Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia, złożenie życzeń pani pielęgniarce. Wycieczka do apteki i przychodni.

 

Wszystkie Nauczycielki

 

Dzień Ziemi”

Konkurs ekologiczny

Katarzyna Pettka

maj

Dzień Strażaka”

Wycieczka do jednostki Straży Pożarnej. Złożenie życzeń.

Czytanie bajek dzieciom przez strażaka.

Wszystkie nauczycielki

Dlaczego warto czytać dzieciom”

Film dla rodziców

Grażyna Cieplińska

czerwiec

Dzień dziecka i przedszkola- rodzinny festyn”

Zaproszenie rodziców do przedszkola, wspólne zabawy na terenie ogrodu, program artystyczny połączony z poczęstunkiem przy grillu. Konkursy i zawody sportowe.

Wszystkie nauczycielki

Uroczyste zakończenie roku” szkolnego”

Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie sześciolatków, wręczenie dzieciom dyplomów i nagród.

Teresa Baczkowska oraz wszystkie nauczycielki

 

 

IV. Plan współpracy z rodzicami

 

Zadania

Formy realizacji

Terminy i osoby odpowiedzialne

Plan rozwoju przedszkola

· przedstawienie założeń programu rozwoju przedszkola na lata 2012–2013,

· zapoznanie ze statutem,

· procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

· umowa z rodzicami dot. godzin pobytu dziecka w przedszkolu,

·bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

· zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola

wrzesień, kierownik i nauczycielki

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami a rodzicami

- Włącznie rodziców do udziału w akcji cala Polska czyta dzieciom

· Pedagogizacja rodziców na temat kształtowania prawidłowych zachowań wśród dzieci oraz przedstawienie im kodeksu przedszkolaka na wrześniowy zebraniu.

 

· zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

· wykaz programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2012/2013,

 

· organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego,

· udział rodziców w wycieczkach – w ciągu roku szkolnego,

· pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości,

· włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

· informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pięcio- i sześcioletnich),

 

· włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria)

cały rok szkolny, nauczycielki grup

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

· omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, pedagogiczna), przekazanie informacji rodzicom,

· informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela,

· wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci (organizowanych wg potrzeb rodziców, nauczycieli),

· wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami (wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom)

- Pedagogizacja rodziców na temat "Dojrzałość szkolna 6-latka" - spotkanie z pedagogiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

cały rok szkolny, nauczycielki grup, nauczyciele specjaliści ( pedagog, logopeda,)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik przedszkola

Kształtowanie świadomości zdrowotnej a promocja zdrowia

· spotkania z ludźmi promującymi zdrowy styl życia (propozycje nauczycielek, rodziców np. ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, apteka itp.),

· udział w spacerach, wycieczkach środowiskowych,

· systematyczne realizowanie działań prozdrowotnych, proekologicznych zgodnie z planem rocznym,

· wspólne zabawy sportowe dzieci i rodziców

cały rok szkolny, nauczycielki grup we współpracy z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

V. Plan wycieczek przedszkolnych

 

TEMATYKA WYCIECZKI

TERMIN

 

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej:

 • Zespół Szkoła Publicznych w Kaliskach

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach

 • Kino „Sokół” w Starogardzie Gd.

 • Urzędy i zakłady użyteczności publicznej.

 • Gminny Ośrodek Kultury

 • Miejsca pamięci narodowej

 

Wg miesięcznych planów pracy

 

 

Wycieczki tematyczne:

 • las

 • łąka

 • pola uprawne

 • leśniczówka

 

Wg miesięcznych planów pracy

 

 

 

 

VI. Plan współpracy z higienistką

 

PROPOZYCJA

TERMIN

Kontrola i nadzór nad higieną osobistą dzieci.

Cały rok.

 

Czytanie przez higienistkę literatury dotyczącej zdrowia i higieny w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cały rok.

 

Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy lekarza , pielęgniarki oraz farmaceuty.

Wizyta w gabinecie lekarskim oraz w aptece.

 

kwiecień

Zajęcia z higienistką:

 

-Nasze bezpieczeństwo

-Dbamy o czystość osobistą

-Jak właściwie się odżywiać?

-Zapobieganie chorobom

-Bezpieczna zima

-Dbamy o narząd wzroku i słuchu

-W zdrowym ciele , zdrowy duch

-Bezpieczne wakacje

 

Rok szkolny

Tematyczna wystawa prac plastycznych dzieci.

Rok szkolny

 

 

VII. Projekty edukacyjne

Nazwa projektu

Osoba odpowiedzialna

Góra grosza”

Ewelina Kruszyńska

Justyna Kalinowska

Cała Polska czyta dzieciom”

Grażyna Cieplińska

Projekt ekologiczny”

Katarzyna Pettka

 

 

  VIII. Plan współpracy ze szkołą podstawową

Terminy

Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizacje zadań

Miejsce realizacji zadań

wrzesień

- poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły otoczenia z zewnątrz

nauczycielki grup przedszkolnych

Droga do szkoły, boisko szkolne

listopad

- zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),

 

- wizyta w bibliotece szkolnej

nauczycielki grup przedszkolnych, wyznaczona nauczycielka ze szkoły, nauczyciel biblioteki

Budynek szkolny, sala gimnastyczna, boisko szkolne

styczeń

 

- warsztaty plastyczne dla przedszkolaków (organizowane przez panie ze świetlicy szkolnej),

nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczycielki grup przedszkolnych

Świetlica szkolna przedszkole

luty

· turniej wiedzy o szkole dla przedszkolaków

nauczycielki grup przedszkolnych

przedszkole

marzec/ kwiecień

· udział przedszkolaków w lekcji w klasie I–II,

nauczycielki szkoły, nauczyciele grup przedszkolnych

szkoła

czerwiec

· podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły

nauczycielki grup przedszkolnych, nauczyciele szkoły

Przedszkole/ szkoła

 

 

  IX. Plan wychowawczy przedszkola

 

Każde dziecko ma prawo do:

 

Godności osobistej

Indywidualności i autonomii.

Popełniania błędów i zmiany zdania.

Odnoszenia sukcesów.

Prywatności, samotności i niezależności.

Nienaruszalności cielesnej.

Snu i wypoczynku, jeżeli tego potrzebuje.

Jedzenia i picia, jeżeli jest głodne i spragnione.

Pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych.

Znajomości swoich praw i korzystania z nich.

 

Każde dziecko ma obowiązek:

 

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Stosować zwroty grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.

Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych dzieci.

Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej.

Respektować polecenia nauczyciela.

Utrzymywać porządek wokół siebie.

Sprzątać zabawki po skończonej zabawie.

Nie przeszkadzać innym w zabawie i w pracy.

Dbać o swój wygląd.

Wywiązywać się z powierzonych zadań i obowiązków.

Nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom.

Szanować godność i odmienność drugiego człowieka.

Informować nauczyciela o problemy

 

CELE:

 

  1.POZNANIE OGÓLNEGO ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY, WSPÓLNE WYPRACOWANIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ CELEMPODNIESIENIA EFEKTYWNOŚĆI PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI

  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi. •Stwarzanie warunków do harmonijnego rozwoju w celu rozwijania zainteresowań i zdolności.

   

  2. ZWRACANIE UWAGI NA ZDROWIE DZIECKA, ZE SZCZEGÓLNYM UKIERUNKOWANIEM NA RUCH I BEZPIECZEŃSTWO.

  Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

  Kształtowanie nawyków higienicznych, kulturalnych oraz czynności samoobsługowych.

  Wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku.

  Promowanie zdrowego stylu życia.

  Udział w zabawach, grach i zawodach sportowych na świeżym powietrzu.

  Kształtowanie sprawności fizycznej.

  Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych

   

  3.AKTYWIZOWANIE RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY CELEM REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW.

  Przekazywanie rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach i niepowodzeniach dziecka

  Umożliwienie wyrażania opinii i oceny pracy przedszkola

  Czynne uczestnictwo w życiu przedszkola.

  Partnerstwo w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzania przedszkolem.

  Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu i placówki przedszkolnej.

 

 

 

   

  4.UCZENIE SAMODZIELNOŚĆI, WYTRWAŁOŚCI I CIERPLIWOŚCI, POBUDZANIE ROZWOJU DZIECKA, DOSTARCZANIE BOŹCÓWI TREŚCI WYZWALAJĄCYCH JEGO AKTYWNOŚĆ.

  Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci poprzez uczenie pełnienia różnych ról w grupie, nabywanie umiejętności związanych z kulturą bycia oraz samoobsługą.

  Uczenie dzieci pomysłowości, samodzielności, cierpliwości i wytrwałości w działaniu.

  Rozwijanie zdolności manualnych.

  Zachęcanie do aktywności.

  Wzbogacanie słownictwa i poszerzanie wiedzy.

  Pomaganie w rozumieniu relacji międzyludzkich , siebie i swojego otoczenia.

  Dostarczanie inspiracji, przykładów i pozytywnych wzorców do naśladowania.

  Uczenie współpracy i współdziałania w grupie.

  Kształtowanie samodzielności umysłowej, polegającej na podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w zabawie i w pracy.

  Kształtowanie samodzielności społecznej, polegającej na umiejętności porozumiewania się, współpracy i współdziałaniu.

 

5.KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ I EUROPEJSKIEJ, PRZYGOTOWANIE DZIECI DO BYCIA ODPOWIEDZIALNYM OBYWATELAMI, ZNAJĄCYMI SWÓJ REGION, KRAJ ORAZ INNE NARODY EUROPEJSKIE.

Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, nabywanie poczucia przynależności do określonych grup społecznych.

Budzenie uczuć patriotycznych.

Poznanie najbliższej okolicy.

Uwrażliwianie na piękno przyrody ojczystej i kontynentu europejskiego.

Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.

Zapoznanie z zarysem mapy Polski, regionami kraju, kulturą, legendami oraz największymi miastami.

Zapoznanie z zarysem kontynentu europejskiego, zaznaczenie na nim naszego państwa.

Wdrażanie do szacunku dla symboli narodowych.

Kształtowanie poczucia bycia Europejczykiem

Poznanie życia ludzi w wybranych krajach Europy: obyczajów, kuchni, tradycji, języka, literatury i muzyki.

Kształtowanie ekspresji twórczej dzieci na bazie poznanej literatury i sztuki.

Wykorzystywanie różnych okazji do rozróżniania i przeżywania wartości uniwersalnych, takich jak dobro, piękno i prawda.

 

 

 

ROCZNY PLAN PRACY

 

PRZEDSZKOLA

 

Samorządowe Przedszkole Publiczne w KaliskachROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2008/2009

 

Spis   treści:

 1. Roczny   program  rozwoju  przedszkola  na rok  szkolny 2008/2009
 2. Kalendarz  uroczystości przedszkolnych  na  rok szkolny 2008/2009
 3. Harmonogram  wycieczek  na rok szkolny 2008/2009
 4. Plan współpracy z higienistką  szkolną na rok szkolny 2008/2009
 5. Plan współpracy z biblioteką
 6. Plan współpracy  z rodzicami
OBSZAR CEL ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI
Zarządzanie i organizacja pracy przedszkola. I Aktualizacja dokumentacji przedszkola. Opracowanie planu pracy przedszkola na rok szkolny 2008/2009 . RP 1.08.2008
Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego. dyrektor 1.08.2008
Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa. dyrektor cały rok
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli. nauczyciele cały rok

II Rozwój zawodowy nauczycieli Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia – wnioski nauczycieli. dyrektor cały rok
Opracowanie planu szkoleń dla nauczycieli. dyrektor lider WDN 1.08.2008
Wspieranie samodoskonalenia nauczycieli. dyrektor lider WDN cały rok
Szkolenie RP dyrektor nauczyciele 12. 2008 03.2009
Wzbogacanie księgozbioru przedszkolnego. dyrektor cały rok
Gromadzenie artykułów, czasopism i literatury współczesnej promującej zagadnienie kształtowania i inspirowania pozytywnych postaw u dzieci. dyrektor nauczyciele cały rok
Poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy. nauczyciele cały rok

III Kontynuacja WDN Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli naszego przedszkola – zajęcia koleżeńskie. nauczyciele lider WDN 01./ 05. 2009
Kontynuacja współpracy z PPP w zakresie szkoleń Rady Pedagogicznej dyrektor psycholog

IV Wzbogacanie bazy przedszkola – ulepszanie warunków działalności przedszkola. Remont ogrodzenia placu przedszkolnego (współpraca z Radą Gminy i Radą Rodziców) dyrektor Rada Rodziców 1.02.2009
Zadbanie o estetykę pomieszczeń – drobne remonty we własnym zakresie. dyrektor cały rok
Wymiana stolarki okiennej (współpraca z Urzędem Gminy). dyrektor cały rok
Uruchomienie kącika komputerowego dla dzieci 5-6 letnich. dyrektor 12.2009
Remont łazienki – współpraca z Urzędem Gminy. dyrektor 2009
Zakup zabawek dla wszystkich grup wiekowych wg zgłoszonych potrzeb i zasobów finansowych. dyrektor 2008
Zakupienie przyborów do prowadzenia zajęć plastycznych. dyrektor cały rok
Zorganizowanie w grupie dzieci 5-letnich kącika wypoczynku i relaksu. nauczycielka grupy 5-latków 1.10.2008

V Dbanie o wizerunek przedszkola – klimat i kultura. Dbanie o estetykę placówki i jej otoczenie. wszyscy pracownicy cały rok
Prezentowanie właściwej postawy wobec rodziców i innych partnerów przedszkola – otwarcie na współpracę, prezentowanie wysokiej kultury bycia. wszyscy pracownicy cały rok
Podjęcie przez nauczycieli dodatkowych obowiązków związanych z działalnością przedszkola – prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców, organizowanie konsultacji dla rodziców, koordynowanie imprez przedszkolnych, koordynowanie akcji charytatywnych, planowanie i wykonywanie dekoracji. nauczyciele cały rok

VI Promocja przedszkola Współpraca z internetowym serwisem UG. dyrektor cały rok
Prowadzenie strony intenetowej przedszkola i jej bieżąca aktualizacja dyrektor cały rok
Udział w imprezach na terenie gminy i poza nim. dyrektor nauczyciele cały rok
Organizowanie imprez na terenie ogrodu przedszkolnego z udziałem rodziców i społeczności lokalnej: festyn rodzinny, Dzień Dziecka, spartakiada. nauczyciele 5.06.2009
Współpraca z lokalnymi instytucjami, udział dzieci w imprezach przez nie oraganizowanych. dyrektor nauczyciele cały rok
Organizowanie uroczystości rodzinnych na terenie przedszkola –np. Dzień Babci i Dziadka, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Jasełka, Bal Karnawałowy. nauczyciele dyrektor wg kalendarza
Kształcenie I Dobór programów wychowania przedszkolnego Przegląd programów ministerialnych i autorskich. Dobór do aktualnych potrzeb. RP
Opracowanie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2009/2010. RP 1.05.2009
II Organizacja i przebiegu procesu dydaktyczno- wychowawczego Dbałość o bezpieczeństwo – upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci. nauczyciele cały rok
Zorganizowanie na terenie przedszkola imprez edukacyjnych dotyczących poszanownia praw innych ludzi – spektakle Teatru krakowskiego i słupskiego Udział w zajęciach poza placówką. dyrektor nauczyciele cały rok
Systematyczne prowadzenie zajęć z dziećmi na temat prawidłowych relacji z otoczeniem – zachęcanie do współdziałania w grupie, tworzenie umów regulujących zachowania dzieci wobec innych ludzi (rówieśników, członków rodziny, itp.)- zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań. Kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań – nagradzanie za ich stosowanie. Uświadamianie dzieciom odmienności każdego człowieka i konieczności jej uszanowania. nauczyciele cały rok
Aranżowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu twórczej aktywności poprzez : formy sceniczne (prezentacje na terenie przedszkola i poza nim), poszerzanie doświadczeń plastyczno-konstrukcyjnych (wystawy prac), ekspresję muzyczną (udział w konkursach) i inne formy. nauczyciele dyrektor cały rok
Indywidualizacja pracy z dziećmi. nauczyciele cały rok
Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych. nauczyciele cały rok
Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu. nauczyciele cały rok
Ułożenie „Drzewa zdrowia” i zawieszenie na nim uśmiechniętych buzi dzieci. nauczycielka grupy 3-4 latków cały rok
Apteczka pierwszej pomocy w przedszkolu – omówienie i pokaz. Próby samodzielnego kompletowania apteczki. nauczycielki grupy „0” I półrocze
Zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą z uwzględnieniem elementów ekologicznych – wycieczki do lasu,na łąkę, do sadu, na działkę. nauczyciele cały rok
Utworzenie kącika przyrody. „Przyjaciele natury”- założenie ogródka oraz uprawa na nim warzyw, kwiatów i innej roślinności. Opieka nad ogródkiem, obserwacja wzrostu roślin. nauczyciele cały rok
Wykorzystanie w pracy dydaktycznej i wyrównawczej edukacyjnych programów komputerowych. nauczyciele cały rok
Diagnozowanie poziomu funkcji percepcyjno – motorycznych (dokumentowanie obserwacji wstępnej); tworzenie opinii dla PPP, organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych. Współpraca z rodzicami w tym zakresie. nauczyciel cały rok
Prowadzenie zajęć dodatkowych: język angielski, taniec, gimnastyka korekcyjna, itp. - wg wyboru rodziców. instruktorzy 10.08-05. 2009

III Efekty pracy dydaktyczno - wychowawczej Diagnozowanie poziomu wiedzy i różnorodnych umiejętności wychowanków. nauczyciele cały rok
Diagnoza gotowości szkolnej nauczyciele 6-l 1.06.2009
Udział w organizowanych przeglądach, konkursach i imprezach w przedszkolu i poza nim. Eksponowanie sukcesów. nauczyciele cały rok
Wychowanie i opieka. I Podnoszenie jakości pracy wychowawczej i podejmowanie działań profilaktycznych Dokonalenie własnego warszatu pracy – udział w szkoleniach, kursch, studiach, warsztatach. nauczyciele cały rok
Zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze; współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi przez pracowników PPP i zatrudnionych w przedszkolu specjalistów – logopedę. nauczyciele dyrektor prcownicy PPP w ciągu roku
Organizacja spotkań ze specjalistami w celu pedagogizacji rodziców np. w zakresie dojrzałości szkolnej, nadpobudliwości, agresji, wad wymowy i innych w miarę potrzeb. nauczyciele cały rok

II Doskonalenie pracy opiekuńczej Upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka, Konstytucja RP) – rozmowy na spotkaniach grupowych, stała ekspozycja na tablicy dla rodziców. Referat „Korczakowskie prawa dziecka oraz sposoby ich szanowania we współczesnym przedszkolu. nauczyciele cały rok
Współdziałanie w procesie wychowawczym z domem rodzinnym. Systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców. nauczyciele cały rok
Podejmowanie działań ułatwiających dzieciom adaptację w warunkach przedszkolnych – prowadzenie przedszkola otwartego dla rodziców , organizacja dni otwartych przedszkola w miesiącu czerwcu, organizowanie doradztwa dla rodziców. dyrektor nauczyciele cały rok
Informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc. nauczyciele dyrektor cały rok
Współpraca ze środowiskiem I Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem. Dostępność rodziców do statutu przedszkola, zapoznanie Rady Rodziców z celami i zadaniami planu pracy, planu nadzoru pedagogicznego, z doborem programów nauczania i podręczników, z planem finansowym placówki. Uzyskanie akceptacji Rady Rodziców zgodnie z ustawą o systemie oświaty. dyrektor nauczyciele cały rok 09.2008 12.2008
Opracowanie planu współpracy przedszkola z rodzicami. nauczyciele dyrektor 1.09.2008
Powołanie Rady Rodziców. nauczyciele dyrektor rodzice 1.09.2008
Angażowanie rodziców w życie przedszkola: wybór zajęć dodatkowych, organizowanie wycieczek i in. imprez dla dzieci, przygotowanie uroczystości (dekoracje, stroje, itp.). nauczyciele dyrektor rodzice cały rok
II Rozwijanie współpracy z innymi placówkami oświatowymi i lokalnymi. współpracy z Zespołem Szkół Publicznych w Kaliskach / zorganizowanie wycieczki na obiekty sportowe/. dyrektor nauczyciele cały rok
Korzystanie z możliwości współpracy z: biblioteką gminną, Strażą Pożarną, Komendą Policji, GOPS-em, Ośrodkiem Zdrowia „Medpharna”, itp. dyrektor nauczyciele cały rokKALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH NA

 

ROK SZKOLNY 2008 / 2009

 

 

 

TERMIN

 

TEMATYKA

 

RODZAJ IMPREZY

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

wrzesień

 

„Sprzątanie świata”

Udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.

Wszystkie nauczycielki

 

październik

 

„Święto pieczonego ziemniaka”

Piknik w leśniczówce połączony z pieczeniem ziemniaków w ognisku oraz zabawami i konkursami.

 

Wszystkie nauczycielki

14 październik

Dzień Edukacji Narodowej

Uroczystość wewnątrz placówki. Przygotowanie przez dzieci laurek i wręczenie ich wraz z życzeniami wszystkim pracownikom placówki na wszystkich stanowiskach.

Wszystkie

nauczycielki

6 grudzień

Spotkanie z Mikołajem

Wizyta Mikołaja połączona z rozdaniem dzieciom upominków.

Wszystkie nauczycielki

 

grudzień

 

Jasełka

Przedstawienie przez dzieci historii narodzenia połączone ze wspólnym śpiewaniem kolęd, wręczaniem prezentów oraz kiermaszem bożonarodzeniowym

Nauczycielka grupy sześciolatków

„Motyli”

styczeń

Dzień Babci i Dziadka

Uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. Wręczenie własnoręcznie wykonanych upominków, poczęstunek.

Wszystkie nauczycielki

styczeń/luty

Kostiumowy Bal Karnawałowy

Zabawa taneczna z udziałem wszystkich oddziałów - zabawy , konkursy.

Dyrektor oraz nauczycielki

kwiecień

Święto wiosny

Żegnamy zimę - witamy wiosnę: zabawy z Marzanną.

Wszystkie nauczycielki

kwiecień

Śniadanie wielkanocne

Spotkanie dzieci i wszystkich pracowników przedszkola.

Nauczycielki oddziału „Żabki”

kwiecień

Dzień Służby Zdrowia, Dzień Ziemi

Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia, złożenie życzeń pani pielęgniarce. Wycieczka do apteki i przychodni.

Wszystkie nauczycielki

4 maja

Dzień Strażaka

Wycieczka do jednostki Straży Pożarnej. Złożenie życzeń.

Wszystkie przedszkola

maj

Dzień Rodziny- festyn.

Zaproszenie rodziców do przedszkola, wspólne zabawy na terenie ogrodu, program artystyczny połączony z poczęstunkiem przy grillu.

Wszystkie nauczycielki

czerwiec

Dzień Dziecka i Przedszkolaka poczęstunek przy grillu.

Gry i zabawy na świeżym powietrzu, konkursy,zawody sportowe.

Wszystkie nauczycielki

czerwiec

Uroczyste zakończenie przedszkola.

Przedstawienie przez dzieci programów artystycznych, pożegnanie sześciolatków, wręczenie dzieciom dyplomów i nagród.

Dyrektor

Wszystkie nauczycielki

 

 

HARMONOGRAM WYCIECZEK

 

 

 

TEMATYKA WYCIECZKI

 

TERMIN

Wycieczki związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej:

Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaliskach

Kino „Sokół” w Starogardzie Gd.

Urzędy i zakłady użyteczności publicznej.

Gminny Ośrodek Kultury

Miejsca pamięci narodowej

 

 

 

 

Wg miesięcznych planów pracy

 

Wycieczki tematyczne:

Do lasu

Na łąkę

Na pole uprawne

Do leśniczówki

 

 

 

Wg miesięcznych planów pracy

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NA ROK SZKOLNY 2008/2009

 

 

ZADANIA

 

SPOSÓB REALIZACJI

 

TERMIN

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

 

Współpraca oraz współdziałanie nauczycieli przedszkola ze szkołą.

 

Nawiązanie kontaktów z dyrektorem szkoły i nauczycielami klas pierwszych.

Ustalenie terminów spotkań.

 

 

 

wrzesień

 

 

G.Cieplińska

W.Suszek

 

Wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną.

 

Zapoznanie dzieci z klas zerowych ze strukturą szkoły, np. sale, klasy, hala gimnastyczna, szatnie itp.

Wizyta do biblioteki szkolnej.

 

Październik

 

czerwiec

 

 

 

G.Cieplińska

W.Suszek

 

Przełamywanie barier psychicznych oraz lęków przed szkołą.

Zaspokajanie potrzeb poznawczych.

 

Udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

maj

 

 

G.Cieplińska

W.Suszek

 

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z BIBLIOTEKĄ

 

Lp.

PROPOZYCJA

TERMIN

1.

Wypożyczanie książek dla grupy do czytania w przedszkolu.

Rok szkolny.

2.

Lekcje biblioteczne.

Uzgodnienie z bibliotekarzem.

3.

Czytanie przez bibliotekarki literatury dziecięcej w myśl akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Raz w miesiącu.

 

 

 

 

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z HIGIENISTKĄ

NA ROK SZKOLNY 2008/2009

 

LP.

PROPOZYCJA

TERMIN

1.

Kontrola i nadzór nad higieną osobistą dzieci.

Cały rok.

2.

Czytanie przez higienistkę literatury dotyczącej zdrowia i higieny w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cały rok

3.

Zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy lekarza , pielęgniarki oraz farmaceuty.

Wizyta w gabinecie lekarskim oraz w aptece.

Kwiecień / maj.

4.

Zajęcia z higienistką:

 

-Nasze bezpieczeństwo

-Dbamy o czystość osobistą

-Jak właściwie się odżywiać?

-Zapobieganie chorobom

-Bezpieczna zima

-Dbamy o narząd wzroku i słuchu

-W zdrowym ciele , zdrowy duch

-Bezpieczne wakacje

Rok szkolny

5.

Tematyczna wystawa prac plastycznych dzieci.

Rok szkolny.

 

PLAN   WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 

 

 1. Organizacja zebrań
 • organizacyjno - informacyjne
 • podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą za semestr I i II /nauczyciele oddziałów

2. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami na temat rozwoju dzieci /nauczyciele oddziałów/

3. Systematyczne prowadzenie  gazetki informacyjnej dla rodziców /nauczyciele oddziałów/

4. Organizowanie dni otwartych w przedszkolu /nauczyciele oddziałów/

5.Włączanie rodziców do pomocy  podczas   organizowania  uroczystości, np. Dzień Babci i Dziadka,         Dzień  Matki, itp.

6. Włączanie rodziców do  udziału w akcji "Cała Polska czyta dzieciom"

7.Pedagogizacja rodziców na temat "Dojrzałość  szkolna 6-latka" - spotkanie  z  pedagogiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej /dyrektor/